Условия за ползване на услугите.

Закони и юрисдикция:

 

Условията, посочени по-долу, се управляват, подчинени са и се прилагат в съответствие със Закона за електронната търговия и законите на Република България.
При предоставяне на достъп до услугата "Company for Clouds" ЕООД не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на клиента на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от Закона за електронната търговия.
Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Отношения между Клиента, наричан за краткост  Потребител, и "Company for Clouds" ООД, наричан за краткост Доставчик.
Потребителят има право да ползва услугите на Доставчика в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.
Потребителят носи пълна отговорност за запазване тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им.
Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация, съдържаща се на сървърите на Доставчика, отделно от архивите, предоставяни от Доставчика.
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на Доставчика.

Носене на отговорност.

 

 • Доставчикът носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея.
 • Reinns.COM полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на Reinns.COM.
 • При събирането и обработването на личните данни на ползвателите Reinns.COM осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

Доставчикът не носи отговорност за:

 

 • Правилното функциониране на ползваните от Потребителят Интернет/Уеб приложения.
 • Начинът, по който Потребителят ползва услугата и за всички последствия от това.
 • Неспособността на Потребителят да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчика.
 • Сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи.
 • Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация.
 • Случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и други, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени", използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.

 

      Доставчикът категорично забранява следния тип съдържание, като файлове или връзки към хостваните уеб сайтове:
           

 • Warez съдържание.
 • Торент тракери и адреси.
 • Скриптове с цел вреда на локален или отдалечен сървър.
 • Софтуер за изпращане или генериране на СПАМ съобщения.
 • Фишинг (Phishing) съдържание.
 • psyBNC, IRC и подобни проложения и даемони.
 • Лишено от авторско право съдържание.
 • Background процеси (например: proxy server и чат сесии).
 • Рейтинг системи или системи с точки (например: bgtop.net).
 • Съдържание нарушаващо законодателството на Република България.
 • Perl или Python базирани приложения и скриптове, които могат да причинят нежелани ефекти на системата ни, се наказват автоматично от системата за мониторинг на качените файлови формати и подсигуряване на файловата система.

 

Хостинг акаунти, които нарушат тези условия, ще бъдат деактивирани. В зависимост от нарушението, те могат да бъдат известени чрез email, след което имат срок от 6 часа да коригитат съдържанието или да бъдат деактивирани веднага при по-сериозно нарушение.

 

Сървърни лимити и ограничения.

 

Споделената хостинг услуга предлага използването на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет:

 • Общото потребление на ресурси (процесорно време и заделена памет) не трябва да преминава посочните за съответния хостинг планове.

 

Бази данни.

 

Всяка отделна база от данни, качена от Потребителя не може да превишава лимита от 1GB (1,024 MB).Потребители, които нарувашават това условие, ще бъдат известени чрез email и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на които да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде деактивиран.
           
Company for Clouds ООД доброволно предоставя опция за отдалечен достъп до базите данни на своите клиенти. Тази опция може да бъде използвана с цел по-лесен достъп чрез външен софтуер за управление на бази данни. Отдалеченият достъп не може да бъде използван за връзка и управление между хостинг услугата и външни апликации, като онлайн стриим, гейм сървъри, апликации за събиране на статистики и други подобни.

 

Email съобщения.

 

Потребителят няма право да изпраща нежелани Търговски съобщения (Спам) от услугата предоставена от Доставчика.

За "СПАМ" се счита също така всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 300 (триста) мейла изпратено в рамките на 1 час, независимо от приложението.

Доставчикът си запазва правото при установяване на СПАМ, услугата да бъде деактивирана без предупреждение.

 

Сигурност на услугите.


Доставчикът има право да сканира и преглежда съдържанието на Потребителя при указване на помощ или при съмнение за нарушаване на условията за ползване на услугите.  

Доставчикът е дължен да осигури надеждна защита към съдържанието на потребителя до толкова, до колкото зависи от него. Потребителят отговаря за сигурността на съдържанието си като код и пароли.

При пропуски в сигурността на съдържанието на Потребителя, Доставчикът не носи отговорност. Доставчикът има право да възвърне съдържанието на Потребителя с последния направен бекъп само и единствено при заявка от Потребителя.

 

      Интелектуална собственост.

 

Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчика и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно деактивира услуги, които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина без съгласието на реалният собственик.

 

Качване на файлове - FTP upload.

 

Потребителят няма право да качва програми изискващи допълнителен лиценз или активационен ключ както и "кракнати" програми.

 

Използване на SFTP/SSH протокол за връзка.

 

Потребителят се съгласява, че:

 • всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.
 • всяко действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.
 • носи отговорност за всички действия, които трети лица могат да изпълнят, използвайки неговият ключ или паролата му.

 

Uptime / Поддръжане на сайтовете на услугите в нормално състояние.

 

Доставчикът се съгласява и се задължава да поддържа сайтовете на всичките Потребители в изрядно състояние, според вече описаните условия за ползване на услугите.

Доставчикът не носи отговорност за условията извън неговият контрол, които предизвикват прекъсване на услугата, като:

 • Проблем, предизвикан от потребител, който е нарушил условията за използване на услугите ни е предизвикал глобалната мрежа да ограничи свързаността, която предлагаме за общо ползване.
 • Проблем, предизвикан на хардуерно ниво, който не можем да контролираме и поправим в нормалните 10-20 минути при софтуерни фактори.
 • Проблем, предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки.

Доставчикът е длъжен да:

 • Прегледа точната причина, поради която се е случило прекъсване на достъп до услугата, и да помогне на Потребителя максимално в допустимите граници.
 • Обясни в детайли причината за всички прекъсвания на услугите, които Потребителят ползва.
 • Обясни в детайли на Потребителя какви действия са предприети за да се предотвратят бъдещи такива фактори.

 

Backup функция.

 

Услугата eжедневен backup се предоставя доброволно от страна на Доставчика. Платформата на Доставчика извършва няколко арихва/backups върху собственото си оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение.

Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него за своите нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации целящи да навредят на Доставчика.

Доставчикът насърчава, а Потребителят е длъжен да съхранява допълнително информацията намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.

Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер (над 200 MB) при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.

 

Регистрация, подновяване и трансфер на домейни.

 

За да използва предоставените Услуги, Потребителят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.

Пълноценното активиране на домейна се извършва до два дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.

Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните , предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.

Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.

Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избраният от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнително електронно писмо, на посочения мейл.

Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е получил напомнителното писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност, ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Потребителят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.

Домейн не може да бъде трансфериран навън преди да е навършил 60 дни от датата на регистрация.

Домейн не може да бъде трансфериран навън след като е изтекъл или остават по-малко от две седмици преди датата на изтичане.

 

 

ЗА УСЛУГАТА "CLOUD GAMING"

 

 • Услугите на компанията не трябва да се използват от лица под 13 годишна възраст.
 • Използвайки услугата, потребителят гарантира, че приема условията за ползване.
 • Този компютър работи по подобен начин на стандартен персонален компютър, на който потребителите могат да инсталират собствен софтуер и да съхраняват свои данни и съдържание, които са достъпни всеки път когато се свържат с устройството.
 • Потребителите могат да свързват съвместими периферни устройства(принтери, джойстици и др.).
 • Операционната система за този компютър е *************************, освен ако не е посочено друго в условията на ползване.
 • REINNS може да бъде достъпен на устройства като персонални компютри, таблети, мобилни телефони, SMART телевизори, за който REINNS има разработен софтуер.
 • REINNS не гарантира, че софтуерът на конкретната операционна система на третата страна ще бъде на разположение през цялото време на абонаментния период.
 • За оптимално изживяване REINNS може да бъде достъпен и с помощта на специфичен терминал, разработен от REINNS - Терминалът.
 • Този терминал (например терминал Reinns) трябва да бъде свързан към екран, клавиатура, мишка и/или контролер(джойстик), които не се предоставят от REINNS, освен ако не е посочено друго.
 • И в двата случая въвеждането на потребителя (от клавиатура, мишка и др.) се изпращат от терминала до REINNS сървъри, които обработват получената информация и изпращат сигнал до терминала, който му позволява да показва изображението и да възпроизвежда съответния звук на екрана на потребителя.
 • Следователно, за да работи REINNS, потребителят трябва да е свързан с Интернет, като разходите за такава интернет връзка са изцяло на потребителя.
 • За безпроблемно и плавно играене, използвайте LAN кабел.
 • Избягвайте използването на Мобилен Интернет докато играете REINNS поради прекомерен разход на мобилни данни.

 

Отказ на услуга и възвръщане на парична сума.

 

Потребителят има право да откаже своята услуга във всеки един момент от своята клиентска част, освен ако не е сключен специален договор и там не е посочено друго.

Ако потребителят откаже своята услуга до 15 дни след закупуването, има право да поиска пълно възвръщане на сумата. Това включва уеб хостинг, виртуални сървъри(VPS/GPU-VPS) и Cloud Gaming.

Ако потребителят е закупил услуга която включва безплатен домейн и откаже своята услуга, възвръщаме сумата като се изключва стойността на домейна.

"Company for Clouds" не предлага възвръщане на суми след като периодът от 15 дни след датата на закупуване е преминал.

Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти към услугите хостинг и VPS/GPU-VPS в продължение на 7 дни. Времето за съхранение на данни върху виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени е 15 дни.
Поради високата амортизация на хардуер
при използване на услугата "Cloud Gaming", парична сума може да бъде възстановена само частично, в зависимост от избрания план(от 20% до 60% от заплатената сума).

 

 

 

 

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на: [email protected]

Последен ъпдейт: 07/23/2021 - 11:06am